loading spinner

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze webshop (Webshop) wordt u aangeboden door Monteur Koffie Vending Automaten BV, Marcoffee International, Schulpweg 222, 1951 JD Velsen Noord, The Netherlands “ registratienummer 60850957 (Marcoffee).

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Webshop en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Webshop aangeboden worden (de Informatie). Door de Webshop te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde door Monteur koffie vending automaten worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Webshop. 


Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Monteur koffie vending automaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Webshop, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Monteur koffie vending automaten of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit Monteur koffie vending automaten aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma's die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.


Privacy beleid
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Webshop zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy beleid van Monteur koffie vending automaten.

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het

Privacy beleid zoals weergegeven op deze Webshop.

Links
Deze Webshop kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt Monteur koffie vending automaten geen verantwoordelijkheid. Het Privacy beleid van Monteur koffie vending automaten is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.


Intellectueel eigendom
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Webshop en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Monteur koffie vending automaten. Het is gebruikers toegestaan om de Webshop en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Webshop , bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Webshop op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Monteur koffie vending automaten vereist.


Marcoffee International en alle andere merken die op deze Webshop voorkomen zijn geregistreerde merken van Monteur koffie vending automaten of aan haar verbonden ondernemingen. 


Ongevraagde ideeën
Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (Materiaal) op deze Webshop plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is Monteur koffie vending automaten vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat Monteur koffie vending automaten aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart Monteur koffie vending automaten tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Amsterdam tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft.


Laatste versie: 02-06-2019